Apollo takes his students to the University's Exhibit Hall